Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

 

Adatvédelmi nyilatkozat

A www.cheapsell.hu üzemeltetője, a Aqueduct Kft. (Adatkezelő) elkötelezett a látogatók személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Ezért a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A www.cheapsell.hu regisztrált felhasználói, a szolgáltatások igénybevevői, vásárlói a regisztrációval, megrendelésük leadásával és minden egyéb- a weboldalon történő aktivitásukkal- elfogadják jelen adatvédelmi nyilatkozatot, és tartalmát tudomásul veszik, magukra nézve érvényesnek tekintik, és elfogadásával hozzájárulnak a Aqueduct Kft. általi, az alábbi adatvédelmi szabályok szerinti adatkezeléshez.

Az adatokat

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

– elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

figyelembe vételével kezeli.

A webáruház használata során a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat Szolgáltató bizalmasan kezeli, illetéktelen szerveknek és személyeknek nem adja át, kivéve abban az esetben amennyiben ezen adatok a termék vevőkhöz történő eljuttatásához szükséges. (Pl: szállító a megrendelés kézbesítéséhez).

Kezelt adatok köre:

– A regisztrációhoz, hírlevélküldéshez, illetve a későbbi belépéshez szükséges adatok: email cím, jelszó.

– A vásárlással és regisztrációval összefüggésben kezelt adatok: számlázási név, számlázási cégnév (nem kötelező), számlázási cím (város, irányítószám, utca, házszám), szállítási név, szállítási cégnév (nem kötelező), szállítási cím (város, irányítószám, utca, házszám), email cím, telefonszám, születési dátum (nem kötelező),

Adatkezelés célja, jogalapja:

– Felhasználók azonosítása, a többi felhasználótól való megkülönböztetése, a felhasználóval való kapcsolattartás, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása;

– Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető részszolgáltatások) biztosítása azonosítása;

– A weboldal használatának, szolgáltatás igénybe vételének fejlesztése érdekében statisztikák, elemzések készítése;

– Ügyfélszolgálaton keresztüli ügyintézés;

– A szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;

– Reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.);

– Megrendelés, vásárlás esetén a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék kézbesítése, illetve a megrendelt termék, szolgáltatás igénybevétele, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése;

– Közösségi portál esetén internetes közösség alkotása, a felhasználók egymás általi azonosítása, ismerkedésük lehetővé tétele, felhasználók által generált tartalmak közzétételéhez tárhely biztosítása;

– A jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége.

A megrendelés folyamán rögzített adatokat az üzemeltető elsősorban megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos Számviteli Törvényben meghatározott időszakra.

Adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés a regisztráció megszűnéséig tart.

A vásárlással kapcsolatban kezelt adatokat az üzemeltető a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.

Az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így az Info tv. 65. § (3) a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételére nincs lehetőség.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

Aqueduct Kft.

Reklám és egyéb marketing célú megkeresés:

E megkeresést a www.cheapsell.hu üzemeltetőjén keresztül a Aqueduct Kft. is megteheti az alábbi adatok ismeretében.

Kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, email cím, kor

Adatkezelés célja: reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)

Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig

Hírlevél:

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás.
 Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt.6.§(5)bekezdése.
 A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, kor a felhasználó számítógépének IP címe.

Az adatkezelés időtartama:

– a felhasználói megerősítéssel nem rendelkező hírlevél-feliratkozások esetében 21 nap, egyébként

– a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb

– a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 24 hónap.

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
 – e-mail útján a info@cheapsell.hu címen

A hírlevél feliratkozáshoz is érvényes megadott adatokat az üzemeltető bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek bármelyikén.

Adatbiztonság:

A www.cheapsell.hu üzemeltetője a jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani.

A személyes adatokat a www.cheapsell.hu üzemeltetője Paytech Kft-nél (6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Szarkás tanya 370/A) telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja és kezeli. A www.cheapsell.hu weboldalon megjelenő adatokat MySQL adatbázis tárolja. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, üzemeltető kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használ.

Cookie-k:

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybe vételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatók. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

A felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:

A felhasználó kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

A tájékoztatás:

Az érintett felhasználó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az adat helyesbítése:

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

Az adat törlése:

A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett – a kötelezi adatkezelés esetét kivéve – kéri;

c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az adat zárolása:

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Jogorvoslat:

A személyes adatok védelmével kapcsolatos panasszal az adatvédelmi hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) és az illetékes bírósághoz lehet fordulni.

A felhasználó adatainak törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az info@cheapsell.hu e-mail címen, vagy az üzemeltetői elérhetőségeknél (ÁSZF) található postacímen.